MagnaCoop - ekskluzivni zastupnik proizvoda XYPEX za SRB i CG
MagnaCoop - ekskluzivni zastupnik proizvoda XYPEX za SRB i CG

Primena injektiranja

Injektiranje u praksi

Sanacija se u najvećem broju slučajeva,vrši tako što se u zoni oštećenog dela objekta otvore injekcione bušotine i u njih se postave injekcioni pakeri (radni i kontrolni). Broj i raspored utvrđuje se posebno za svaki slučaj, a zavisi od kvantiteta doticanja vode, dimenzija elementa koji se buši i kvaliteta materijala od koga je element izveden.

Raspored pakera i sistem bušenja injekcionih rupa

Kroz radne pakere se pod velikim pritiskom (50-200 bara) ubrizgava odgovarajuća količina injekcione paste i to u pravcu vidljivog prodora iz koga voda pod pritiskom ulazi u unutrašnjost objekta. Količina paste koja se injektira,u principu odgovara količini vode koja se istisne. Injekciona pasta ostaje trajno elastična , blokira prolaz vodi,što u krajnjem rezultira uspešnom elimisanju vode iz oštećene zone. Ovim se uspešno sanira predviđeni prostor,a potom dugotrajno preventivno deluje na eventualne dalje prodore vode. Takođe nudimo druge metode za rešavanje problema sa prodorima vode, kao što je injektiranje poliuretanskih smola ili pena, ili epoksidnih i mikro-cementnih materijala kada se radi o delikatnim situacijama statičke stabilnosti.

Slika 1: Jedan od primera sanacija prodora vode oko slivnika ili vertikalnih cevi koje prolaze kroz ploču.

LEGENDA: 1. Injekcioni paker; 2. Pasta SrkIzol; 3. Postojeća hidroizolacija; 4. AB konstrukcija; 5. Cementna košuljica; 6. Kulir ploče; 8. Injekcione bušotine; 11. Slivnik

Slika 2: Jedan od primera sprečavanja prodora vode kroz temeljnu ploču.

LEGENDA: 1. Injekcioni paker ; 2. Pasta SrkIzol; 3. Postojeća hidroizolacija; 8. Injekcione bušotine; 10. Temeljna ploča; 12. Ne armirana ploča.

Slika 3: Jedan od primera sprečavanja prodora vode kroz zid .

LEGENDA: 1. Injekcioni paker; 2. Pasta SrkIzol; 3. Postojeća hidroizolacija; 7. Zid od cigle; 8. Injekcione bušotine; 9. Zid (zaštita hidroizolacije).

Saznajte više